Boom Bust

Boom Bust

onsdag 16. mars 2016

Prem Watsa om risikoen for økonomier og markeder


For den ivrige leser av denne bloggen så vil kanskje navnet Prem Watsa lyde kjent. Jeg omtalte nemlig Watsa tilbake i et innlegg i januar 2015, der jeg beskrev hans gigantiske finansielle veddemål som går ut på at hans selskap Fairfax Financial Holdings vil tjene opp til USD 15 milliarder dersom den vestlige verden går inn i en periode med sterk deflasjon. For å sette dette tallet i perspektiv så er det større enn hele markedsverdien på selskapet i dag.

Siden begynnelsen av fjoråret har ting utviklet seg i tråd med Watsas deflasjonsveddemål og i 2015 tjente selskapet ca. USD 36 millioner på dette (urealisert). I tillegg til deflasjonsveddemålet (som rettere sagt er en finansiell sikring som er iverksatt for å sørge for at selskapet vil overleve en deflatorisk periode) har Watsa brukt mye penger på å sikre seg mot at aksjemarkedet skal falle. Etter mange år med tap på dette så tjente selskapet i fjor USD 502 millioner på disse finansielle sikringene.

Det er her verdt å minne om at Watsa også var (for) tidlig ute i forkant av finanskrisen med å sikre sine investeringer mot store fall i det amerikanske eiendoms- og aksjemarkedet, hvor han inntil det virkelig smalt årlig tapte penger på denne sikringen. Fra å ha vært i minus med USD 498 millioner i begynnelsen av 2007 så var selskapet i pluss med USD 3,37 milliarder ved utgangen av 2008. Fairfax slo med andre ord en finansiell home run under finanskrisen. Som Watsa selv sier: "it is better to be wrong, wrong, wrong, wrong and then right, than the other way around!". Hvis Watsas bekymringer for fremtiden slår til så vil han til de grader gjøre nok en finansiell home run med de nåværende finansielle posisjonene Fairfax sitter med.

Så hva er det Watsa ser som bekymrer han i disse dager? I sitt nyeste aksjonærbrev som kom ut i forrige uke tar han for seg en rekke temaer:
  • Med kraftig fall i råvaremarkedene så står Canada (Watsa er selv hjemmehørende i Canada) foran store økonomiske problemer, og Watsa peker på at boligmarkedet vil kunne falle mye. Han sammenligner tingenes tilstand med mye av det man så i USA før finanskrisen, der banker og andre institusjoner kastet penger etter boligkjøpere og hvor folk tok opp lån til pipa. Spesielt nevner han at unge folk har tatt på seg veldig mye gjeld. Slik jeg ser det er det her mange likhetstrekk med Norge. Som OECD nylig har påpekt så er norske husholdninger av de mest forgjeldede i verden, og spesielt gjelder dette unge folk. Etter mitt syn vil mye av den tilsynelatende velstanden folk i dag opplever i Norge kunne snu til å bli et gjeldsmareritt for veldig mange. Gjeld smaker godt når gjeldssyklusen er oppadgående, men på nedturen kan det gjøre vondt! Virkelig vondt! 
  • Kinesiske myndigheter forsøker hardt å støtte opp under sine fire viktige markeder: valutamarkedet, aksjemarkedet, gjeldsmarkedet, og sist men ikke minst "the biggest real estate bubble we have ever witnessed".
  • Markedene for høyrenteobligasjoner er i vanskeligheter, mye på grunn av problemene innen olje- og gassrelaterte industrier. Disse problemene vil smitte videre i næringskjedene og til syvende og sist inn i bankenes balanser og obligasjonseieres avkastning (eller rettere sagt tap) på sine investeringer. Han peker på at enkelte høyrentefond for obligasjoner har stengt ned (slik jeg omtalte i et innlegg i desember i fjor) og sier at "this may very well be the Hyman Minsky moment!".
  • Med mange land i fremvoksende markeder i store økonomiske vanskeligheter, herunder f.eks. Venezuela, så vil det være risiko for at obligasjonsfond som har investert i gjeld fra og i disse landene vil ta store tap og oppleve det som kan sammenlignes med såkalte bank runs, altså forsøk på massive uttak fra fondene av deres kunder.
  • Japans desperate forsøk på å "stimulere økonomien" har totalt mislyktes hittil, og deres siste forsøk på å innføre negative renter fikk helt andre resultater enn hva sentralbanken hadde intensjon om. Fallende renter gjør at banker i Japan og resten av verden opplever store utfordringer hva gjelder lønnsomheten, og man har i den senere tid sett verdien på mange bankaksjer fall kraftig.
  • Mange selskaper innen energi- og råvareindustriene har kuttet sine utbytter, og i en situasjon hvor resultatmarginer for børsnoterte selskaper er på historisk høye nivåer og kan ventes å falle til mer historisk normale nivåer, så er det mye smerte igjen i vente for aksjeinvestorer.
  • Det er en rådende oppfatning blant mange i markedene om at aksjer er en god langsiktig investering, uavhengig av hva de koster. Dette er en veldig stor feilslutning å gjøre. Hadde man vært positiv til aksjemarkedet da det var på sitt mest spekulative og overvurderte i 1929, ville man måtte ventet i 25 år til 1954 før man nominelt sett var tilbake i pluss. Som Watsa sier: "caveat emptor!" (løst oversatt: kjøp aksjer på egen risiko!").
  • Mange teknologiselskaper som har blitt verdsatt til gigantiske beløp sliter nå med å skaffe til veie ny finansiering. Fra å ha blitt verdsatt stadig høyere og høyere for hver nye finansieringsrunde er nå syklusen snudd og begynt å gå i revers. Uten egen inntjening så vil mange av disse selskapene slite stort fremover. 
I følge Watsa er potensialet for utilsiktede konsekvenser og problemer i verdensøkonomien nå stort. Men, hvis Watsa får rett med noen av sine bekymringer kan i det minste aksjonærene i hans selskap si seg godt fornøyd med tingenes tilstand.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar